Free Web Space | BlueHost Review  

   
 

 

 

การขอใช้ไฟฟ้าสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย  

หลักฐานที่จะต้องนำมาแสดง
 
 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ
 
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่จะขอใช้ไฟฟ้า
 
 • ในกรณีที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารเอง

ถ้ามีจำนวนดวงโคมเต้ารับและ เครื่องไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้แล้ว

และ ที่ติดตั้งใหม่รวมกันเกินกว่า 20 จุด (หนึ่งจุดเท่ากับดวงโคม 1 ชุด หรือเต้ารับ 1 ชุด)

หรือใช้ ไฟฟ้าเกินกว่า 5 กิโลวัตต์ จะต้องส่งแผนผังการเดินสาย

และ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดมาตราส่วนไม่เกิน 1:100 จำนวน 2 ชุด

เพื่อใช้ประกอบในการตรวจสอบแผนผังการเดินสายนี้ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าจะจ้าง การไฟฟ้าฯจัดทำให้ก็ได้

 
 • ผู้ขอใช้ไฟฟ้าอาจจะมอบให้ผู้อื่นไปทำการแทนได้

โดยทำหนังสือมอบอำนาจซึ่งมีผู้ลงนามเป็นพยาน 2 คนและปิด อากรแสตมป์ 10 บาท

ผู้รับมอบอำนาจ ต้องนำหลักฐานตามข้อ 1-3 ของผู้มอบอำนาจไปแสดงพร้อมหลักฐาน

ตามข้อ 1 ของผู้รับมอบอำนาจเองด้วย

 

 

 

การขอใช้ไฟฟ้าสำหรับธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม  

หลักฐานที่จะต้องนำมาแสดง
 
 • ใบทะเบียนการค้าของกรมสรรพากร หรือใบอนุญาตตั้งโรงงาน หรือใบทะเบียนพาณิชย์ ห รือหนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจำกัด
 
 • แผนผังภายในบริเวณของกิจการที่ขอใช้ไฟฟ้า (Lay Out)
 
 • แผนผังภายในบริเวณของกิจการที่ขอใช้ไฟฟ้า แสดงแนวปักเสาพาดสายตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่น หม้อแปลง สวิตซ์แรงสูง เป็นต้น
 
 • แผนผังสังเขปแสดงตำแหน่ง ที่ตั้งของกิจการ
 
 • หนังสือยินยอมให้ปักเสาพาดสายไฟฟ้าตามแบบฟอร์มของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หากจะต้องดำเนินการดังกล่าวผ่านที่ดินของผู้อื่น
 
 • หนังสือรับรอง และหลักฐานวิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม
 
 • แบบการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ (Detail Drawing) และ Specification ของอุปกรณ์ไฟฟ้า
 
 • Single Line Diagram รวมทั้งรายละเอียดของอุปกรณ์ป้องกันและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ถ้ามี)
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

หลักเกณฑ์เงื่อนไข การขอใช้ไฟฟ้า 

การขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง

 

การใช้ไฟฟ้าทั่วไปที่มีความต้องการกระแสไฟฟ้ารวมกันทั้งหมด

โดยติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าไม่เกิน 100 แอมป์ 3 เฟส (66 เควีเอ.)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะพิจารณาให้ใช้หม้อแปลงรวมกันกับหม้อแปลงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงระยะไม่ เกิน 1,000 เมตร

 

 

การติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย หมายถึง ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายเดียวที่ขอติดตั้งหม้อแปลง

ซึ่งอาจได้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน

ที่ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อระบบการผลิตหรือรูปแบบอื่น ๆ โดยได้ยื่นเรื่องแล้ว

ในการนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะเป็น ผู้พิจารณาการออกแบบ

ตรวจสอบการก่อสร้างระบบบจำหน่าย และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบริเวณที่ขอใช้ไฟฟ้า

 

การติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้า

การติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าในระบบแรงต่ำ 400/230 หรือ 230 โวลท์ และ

ระบบแรงสูง 22,000 หรือ 33,000 โวลท์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดหามาตรวัดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้า

ทรัพย์สินเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในระบบแรงสูง 69,000 หรือ 115,000 โซลท์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดการมาตรวัดไฟฟ้าและ

ติดตั้ง ให้ทรัพย์สินเป็นของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ส่วนอุปกรณ์ประกอบผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องจัดกา และติดตั้งเอง

 

การจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดที่ผู้ขอใช้ไฟฟฟ้าจะนำมาก่อสร้างและติดตั้งใช้งาน

จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งหม้อแปลงนั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอแนะนำให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้า ใช้หม้อแปลงไฟฟ้า

ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ จัดหา

เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

 

 

 

 

 
 

 

การงดจ่ายไฟ

 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะไม่จ่ายหรืองดจ่ายไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้า เมื่อผู้ใช้ไฟฟ้าปฏิบัติผิดระเบียบข้อบังคับของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในกรณีต่อไปนี้

1.การเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในและหรือภายนอกยังไม่เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐาน 2. ไม่ชำระเงินตามกำหนดในเดือน
3. ยินยอมให้ผู้อื่นต่อพ่วงไฟฟ้าไปใช้ในสถานที่อื่น นอกเหนืออจากที่ระบุไว้ในคำร้องขอใช้ไฟฟ้า
4. ละเมิดการใช้ไฟฟ้าหรือกระทำการใด ๆ ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับความเสียหาย และไม่ยินยอมชำระค่าเบี้ยปรับและค่าเสียหายตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ขอเรียกเก็บ
5. กระทำการอันอาจจะทำให้เกิดเหตุขัดข้องหรืออาจเกิดอัตราย หรือการใช้ไฟฟ้าที่รบกวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น
ในกรณีที่มีการงดจ่ายไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะจ่ายไฟฟ้าให้ใหม่ ต่อเมื่อผู้ใช้ไฟฟ้าได้ชำระเงินส่วนที่ค้างหรือชำระค่าเสียหายให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แล้ว และต้องชำระค่าธรรมเนียมรวมทั้งค่าบริการต่าง ๆ ตามอัตราที่กำหนดไว้
การละเมิดใช้ไฟฟ้า เช่นการต่อไฟฟ้าตรงโดยไม่ผ่านมิเตอร์ จะมีความผิด ต้องถูกดำเนินคดีทางแพ่งและอาญา ข้อหาลักทรัพย์และทำให้เสียทรัพย์ มีโทษทั้งปรับและจำคุก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายซึ่งเกิดจากการไฟฟ้าขัดข้อง หรือต้องงดจ่ายไฟฟ้าดังกล่าวข้างต้น

 

 

 

ขั้นตอนการติดตั้งมิเตอร์